นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน หลัง ปวส.) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ. การจัดการทั่วไป)
Bachelor of Business Administration (Management)
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ระดับ ปวส.       สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด ช่างไฟฟ้า 

ทุกระดับ จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา!!

- เรียนเฉพาะวันอาทิตย์, หนังสือเรียนฟรี! ตลอดหลักสูตร , เครื่องแบบนักศึกษา ฟรี!
- มีเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน
- ผ่อนจ่ายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท


หลักฐานในการสมัคร
  - สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ               - สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน  2                      - รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

  สถานที่รับสมัคร : ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
  มีรถเมล์ และรถตู้ ผ่านหลายสาย (รถโดยสารที่เข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านทุกสาย)
 
   
   
©2014 by ntechrangsit.com